អក្សរកាត់ CASS

CASS

CASS គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ប្រព័ន្ធគាំទ្រភាពត្រឹមត្រូវនៃកូដ.

ប្រព័ន្ធដែលប្រើប្រាស់ដោយសេវាប្រៃសណីយ៍សហរដ្ឋអាមេរិក (USPS) ដើម្បីវាយតម្លៃភាពត្រឹមត្រូវនៃកម្មវិធីដែលកែតម្រូវ និងផ្គូផ្គងអាសយដ្ឋានផ្លូវ។