អក្សរកាត់ CIO

CIO

CIO គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ប្រធានផ្នែកព័ត៌មាន.

មុខតំណែងកម្រិតប្រតិបត្តិនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលការកាន់កាប់គឺផ្តោតលើការគ្រប់គ្រង ការអនុវត្ត និងចក្ខុវិស័យនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងស្ថាប័នមួយ។ ទំនួលខុសត្រូវនេះជួនកាលគេហៅថា CTO..