អក្សរកាត់ CISO

ស៊ីស៊ីអូ។

CISO គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ប្រធានសន្តិសុខព័ត៌មាន.

នាយកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងអង្គការដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការបង្កើត និងថែរក្សាចក្ខុវិស័យ យុទ្ធសាស្រ្ត និងកម្មវិធីរបស់សហគ្រាស ដើម្បីធានាថាទ្រព្យសម្បត្តិ និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានត្រូវបានការពារឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់។