អក្សរកាត់ CLTV

ស៊ីធីធីធី

CLTV គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ តម្លៃជីវិតអតិថិជន.

ការព្យាករណ៍ដែលភ្ជាប់ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធទៅនឹងទំនាក់ទំនងវដ្តជីវិតទាំងមូលរបស់អតិថិជន។ ក៏ត្រូវគេស្គាល់ជា: CLV.