អក្សរកាត់ CLV

CLV

CLV គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ តម្លៃជីវិតអតិថិជន.

ការព្យាករណ៍ដែលភ្ជាប់ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធទៅនឹងទំនាក់ទំនងវដ្តជីវិតទាំងមូលរបស់អតិថិជន។