អក្សរកាត់ CMO

CMO

CMO គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ប្រធានផ្នែកទីផ្សារ។.

មុខតំណែងប្រតិបត្តិទទួលខុសត្រូវចំពោះការយល់ដឹងការចូលរួមការចូលរួមនិងតំរូវការសំរាប់លក់ (MQLs) នៅក្នុងអង្គភាព។