អក្សរកាត់ CMP

CMP

CMP គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ វេទិកាគ្រប់គ្រងការយល់ព្រម.

ឧបករណ៍ដែលធានាការអនុលោមតាមច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងបទប្បញ្ញត្តិការយល់ព្រមទំនាក់ទំនងដែលពាក់ព័ន្ធ ដូចជា GDPR និង TCPA ជាដើម។ CMP គឺជាឧបករណ៍ដែលក្រុមហ៊ុន ឬអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយអាចប្រើសម្រាប់ការប្រមូលការយល់ព្រមពីអ្នកប្រើប្រាស់។ វាក៏ជួយក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និងចែករំលែកវាជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាអត្ថបទ និងអ៊ីមែលផងដែរ។