អក្សរកាត់ CMS

ផ្នែកគ្រប់គ្រងតុលាការ

CMS គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមាតិកា.

កម្មវិធីដែលបង្រួបបង្រួម និងសម្របសម្រួលការបង្កើត ការកែសម្រួល ការគ្រប់គ្រង និងការចែកចាយខ្លឹមសារ។ CMS បំបែកការរចនា និងរូបរាងចេញពីខ្លឹមសារ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនបង្កើត និងកែសម្រួលគេហទំព័រដោយមិនចាំបាច់មានអ្នកអភិវឌ្ឍន៍។ WordPress គឺជា CMS ដ៏ពេញនិយម។