អក្សរកាត់ CMYK

ស៊ី។ ខេ។ ខេ

CMYK គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ពណ៌ស្វាយស្វាយស្វាយនិងកូនសោ.

គំរូពណ៌ដក ដោយផ្អែកលើគំរូពណ៌ CMY ដែលប្រើក្នុងការបោះពុម្ពពណ៌។ CMYK សំដៅលើបន្ទះទឹកថ្នាំទាំងបួនដែលប្រើក្នុងការបោះពុម្ពពណ៌មួយចំនួន៖ ខៀវ ស្វាយ លឿង និងគ្រាប់ចុច។