អក្សរកាត់ CNAME

CNAME

CNAME គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ កំណត់ត្រាឈ្មោះ Canonical.

ឈ្មោះ Canonical ឬកំណត់ត្រា CNAME គឺជាប្រភេទនៃកំណត់ត្រា DNS ដែលគូសផែនទីឈ្មោះក្លែងក្លាយទៅនឹងឈ្មោះដែនពិត ឬ Canonical ។ កំណត់ត្រា CNAME ជាធម្មតាត្រូវបានប្រើដើម្បីគូសផែនទីដែនរងដូចជា www ឬសំបុត្រទៅកាន់ដែនដែលបង្ហោះមាតិកានៃដែនរងនោះ។