អក្សរកាត់ CNN

ទូរទស្សន៍ CNN

CNN គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ បណ្តាញសរសៃប្រសាទ Convolutional.

បណ្តាញសរសៃប្រសាទជ្រៅមួយប្រភេទដែលជារឿយៗប្រើសម្រាប់កិច្ចការចក្ខុវិស័យកុំព្យូទ័រ។