អក្សរកាត់ CPA

CPA

CPA គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ថ្លៃដើមនៃការទទួលបាន.

Cost Per Acquisition គឺជារង្វាស់ទីផ្សារដែលវាស់តម្លៃសរុប ដើម្បីទទួលបានអតិថិជនដែលបង់ប្រាក់ម្នាក់នៅលើកម្រិតយុទ្ធនាការ ឬប៉ុស្តិ៍។ CPA គឺជារង្វាស់ដ៏សំខាន់នៃភាពជោគជ័យផ្នែកទីផ្សារ ដែលជាទូទៅត្រូវបានសម្គាល់ពីការចំណាយនៃការទទួលបានអតិថិជន (CAC) ដោយកម្មវិធីលម្អិតរបស់វា។

ប្រភព: Bigcommerce ។