អក្សរកាត់ CPA

CPA

CPA គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ តម្លៃក្នុងមួយសកម្មភាព.

តម្លៃក្នុងមួយសកម្មភាពគឺជាការវាស់វែងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត និងគំរូតម្លៃដែលសំដៅទៅលើសកម្មភាពដែលបានបញ្ជាក់ ឧទាហរណ៍ ការលក់ ការចុច ឬទម្រង់បញ្ជូន។ ពេលខ្លះវាត្រូវបានយល់ខុសនៅក្នុងបរិយាកាសទីផ្សារថាជាតម្លៃក្នុងមួយការទិញ ដែលជាម៉ែត្រខុសគ្នា។