អក្សរកាត់ CPC

CPC

CPC គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ តម្លៃក្នុងមួយចុច.

នេះគឺជាវិធីសាស្រ្តដែលអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយប្រើដើម្បីគិតថ្លៃសម្រាប់ទំហំផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើគេហទំព័រ។ អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មចំណាយតែសម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅពេលដែលវាត្រូវបានចុច មិនមែនសម្រាប់ការបង្ហាញមុខនោះទេ។ វា​អាច​បង្ហាញ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ ឬ​ទំព័រ​រាប់រយ ប៉ុន្តែ​បើ​វា​មិន​ត្រូវ​បាន​ចាត់​ចែង​ទេ វា​មិន​គិត​ថ្លៃ​ទេ។