អក្សរកាត់ CPI

សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់

CPI គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ សូចនាករនៃការអនុវត្តរបស់អតិថិជន.

ម៉ែត្រផ្តោតលើការយល់ឃើញរបស់អតិថិជនដូចជា ពេលវេលាក្នុងការដោះស្រាយ ភាពអាចរកបាននៃធនធាន ភាពងាយស្រួលនៃការប្រើប្រាស់ លទ្ធភាពក្នុងការណែនាំ និងតម្លៃនៃផលិតផល ឬសេវាកម្ម។ រង្វាស់ទាំងនេះគឺអាស្រ័យដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការរក្សាអតិថិជន កំណើននៃការទទួលបាន និងការកើនឡើងតម្លៃក្នុងមួយអតិថិជន។