អក្សរកាត់ CPL

CPL

CPL គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ តម្លៃក្នុងមួយដឹកនាំ.

CPL ពិចារណាលើការចំណាយទាំងអស់ដែលចូលទៅក្នុងការបង្កើតការនាំមុខមួយ។ ឧទាហរណ៍ រាប់បញ្ចូលទាំងប្រាក់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបានចំណាយ ការបង្កើតវត្ថុបញ្ចាំ ថ្លៃបង្ហោះគេហទំព័រ និងការចំណាយផ្សេងៗជាឧទាហរណ៍។