អក្សរកាត់ CPM

CPM

CPM គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ តម្លៃក្នុងមួយម៉ាយល៍.

តម្លៃក្នុងមួយម៉ាយល៍ (ឬតម្លៃក្នុងមួយពាន់) គឺជាវិធីមួយផ្សេងទៀតដែលអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយប្រើដើម្បីគិតថ្លៃសម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។ វិធីសាស្រ្តនេះគិតថ្លៃក្នុងមួយ 1000 ចំណាប់អារម្មណ៍ (M គឺជាលេខរ៉ូម៉ាំងសម្រាប់ 1000) ។ អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានគិតប្រាក់រាល់ពេលដែលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេត្រូវបានគេមើលឃើញ មិនមែនចំនួនដងដែលវាត្រូវបានចុចនោះទេ។