អក្សរកាត់ CPQ

ស៊ី។ ស៊ី។ ស៊ី

CPQ គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ កំណត់តម្លៃសម្រង់តម្លៃ.

កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកម្មវិធីសម្រង់តម្លៃគឺជាពាក្យដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងឧស្សាហកម្មជំនួញទៅអាជីវកម្មដើម្បីពិពណ៌នាអំពីប្រព័ន្ធសូហ្វវែរដែលជួយអ្នកលក់ដកស្រង់ផលិតផលស្មុគស្មាញនិងអាចកំណត់បាន។