អក្សរកាត់ CRM

CRM

CRM គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងអតិថិជន.

ប្រភេទកម្មវិធីដែលអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រង និងវិភាគអន្តរកម្មអតិថិជនពេញមួយទំនាក់ទំនង និងវដ្តជីវិតរបស់ពួកគេ ដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងទាំងនោះ។ កម្មវិធី CRM អាចជួយអ្នកក្នុងការបំប្លែងអ្នកដឹកនាំ ចិញ្ចឹមបីបាច់លក់ និងជួយក្នុងការរក្សាអតិថិជន។