អក្សរកាត់ CRO

Cro

CRO គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ បង្កើនប្រសិទ្ធភាពអត្រាបំលែង.

អក្សរកាត់នេះគឺជាពាក្យខ្លីសម្រាប់ពិនិត្យមើលគោលបំណងនៃយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារ រួមទាំងគេហទំព័រ ទំព័រចុះចត ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម និង CTAs ដើម្បីបង្កើនចំនួននៃការរំពឹងទុកដែលត្រូវបានបំប្លែងទៅជាអតិថិជន។

Cro

CRO គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ប្រធានមន្រ្តីចំណូល។.

នាយកប្រតិបត្តិដែលជាធម្មតាត្រួតពិនិត្យទាំងប្រតិបត្តិការលក់ និងទីផ្សារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយ។