អក្សរកាត់ CRR

CRR

CRR គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ អត្រារក្សាទុកអតិថិជន.

ភាគរយនៃអតិថិជនដែលអ្នករក្សាទុកទាក់ទងទៅនឹងចំនួនដែលអ្នកមាននៅដើមអំឡុងពេល (មិនរាប់បញ្ចូលអតិថិជនថ្មី)។