អក្សរកាត់ CSV

ឯកសារ CSV

CSV គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ គុណតម្លៃដោយសញ្ញាក្បៀស.

ទម្រង់ឯកសារទូទៅដែលប្រើសម្រាប់ការនាំចេញ និងនាំចូលទិន្នន័យនៅក្នុងប្រព័ន្ធ។ ដូចដែលឈ្មោះបានបង្ហាញ ឯកសារ CSV ប្រើសញ្ញាក្បៀសដើម្បីបំបែកតម្លៃនៅក្នុងទិន្នន័យ។