អក្សរកាត់ CTA

បន្ថែមពីលើមុខងារ

CTA គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ អំពាវនាវឱ្យធ្វើសកម្មភាព.

គោលបំណងនៃទីផ្សារមាតិកាគឺដើម្បីជូនដំណឹង អប់រំ ឬការកម្សាន្តរបស់អ្នកអាន ប៉ុន្តែទីបំផុតគោលដៅនៃមាតិកាណាមួយគឺដើម្បីឱ្យអ្នកអានចាត់វិធានការលើខ្លឹមសារដែលពួកគេអាន។ CTA អាចជាតំណភ្ជាប់ ប៊ូតុង រូបភាព ឬបណ្តាញភ្ជាប់ដែលជំរុញឱ្យអ្នកអានធ្វើសកម្មភាពដោយការទាញយក ការហៅទូរសព្ទ ចុះឈ្មោះ ឬចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយ។