អក្សរកាត់ CTOR

ស៊ីធី

CTOR គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ អត្រាចុចដើម្បីបើក.

អត្រាចុចដើម្បីបើកគឺជាចំនួននៃការចុចចេញពីចំនួនអ៊ីមែលដែលបានបើកជាជាងចំនួនអ៊ីមែលដែលបានចែកចាយ។ ម៉ែត្រនេះផ្តល់នូវមតិយោបល់អំពីរបៀបដែលការរចនានិងការផ្ញើសារមានភាពទាក់ទាញដល់ទស្សនិកជនរបស់អ្នកព្រោះការចុចទាំងនេះគឺចេញពីមនុស្សដែលបានមើលអ៊ីមែលរបស់អ្នក។