អក្សរកាត់ CTR

CTR

CTR គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ អត្រាចុច - តាមរយៈ.

សមាមាត្រនៃអ្នកប្រើប្រាស់ដែលចុចលើតំណជាក់លាក់មួយទៅនឹងចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់សរុបដែលមើលទំព័រ អ៊ីមែល ឬការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។ វាត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅដើម្បីវាស់ស្ទង់ភាពជោគជ័យនៃយុទ្ធនាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់គេហទំព័រជាក់លាក់មួយ ក៏ដូចជាប្រសិទ្ធភាពនៃយុទ្ធនាការអ៊ីមែល។