អក្សរកាត់ CTV

CTV

CTV គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ទូរទស្សន៍ភ្ជាប់.

ទូរទស្សន៍ដែលមានការតភ្ជាប់អ៊ីសឺរណិត ឬអាចភ្ជាប់ទៅអ៊ីនធឺណិតដោយឥតខ្សែ រួមទាំងទូរទស្សន៍ដែលត្រូវបានប្រើជាអេក្រង់ដែលភ្ជាប់ទៅឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដែលមានអ៊ីនធឺណិត។ ឧទាហរណ៍ដូចជា Xbox, PlayStation, Roku, Amazon Fire TV, Apple TV និងច្រើនទៀត។