អក្សរកាត់ CVR

CVR

CVR គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ អត្រាការបម្លែង.

អត្រាបំប្លែងគឺជាភាគរយនៃអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានឃើញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬការអំពាវនាវឱ្យធ្វើសកម្មភាពធៀបនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានបំប្លែងពិតប្រាកដ។ ការបម្លែងអាចជាការចុះឈ្មោះ ការទាញយក ឬជាទូទៅការទិញពិតប្រាកដ។ អត្រាការបំប្លែងគឺជារង្វាស់ដ៏សំខាន់សម្រាប់វាស់ស្ទង់យុទ្ធនាការទីផ្សារ យុទ្ធនាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងការអនុវត្តទំព័រចុះចត។