អក្សរកាត់ DAM

ឌម

DAM គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ គ្រប់គ្រងធនធានឌីជីថល.

វេទិកា និងប្រព័ន្ធផ្ទុកសម្រាប់ឯកសារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្បូរបែប រួមទាំងរូបភាព និងវីដេអូ។ វេទិកាទាំងនេះអាចឱ្យសាជីវកម្មគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មរបស់ពួកគេ នៅពេលដែលពួកគេបង្កើត រក្សាទុក រៀបចំ ចែកចាយ និង - ជាជម្រើស - បំប្លែងខ្លឹមសារដែលត្រូវបានអនុម័តដោយម៉ាកនៅក្នុងទីតាំងកណ្តាល។