អក្សរកាត់ DCO

ឌី។ អូ។ អូ។ អូ

DCO គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ Dynamic Ad Creation.

បច្ចេកវិទ្យាដែលបង្ហាញផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានសាកល្បង និងបង្កើតជាលក្ខណៈថាមវន្ត – រួមទាំងរូបភាព ការផ្ញើសារជាដើម។ ដើម្បីកំណត់គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមើលឃើញវា និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់វាកាន់តែប្រសើរឡើង។