អក្សរកាត់ DCO

ឌី។ អូ។ អូ។ អូ

DCO គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពមាតិកាឌីណាមិក.

បង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបង្កើតការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដោយផ្អែកលើទិន្នន័យអំពីអ្នកមើលក្នុងពេលជាក់ស្តែង ខណៈដែលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មកំពុងត្រូវបានបម្រើ។ ការធ្វើបដិរូបកម្មនៃការច្នៃប្រឌិតគឺថាមវន្ត សាកល្បង និងធ្វើឱ្យប្រសើរ – បណ្តាលឱ្យមានការកើនឡើងអត្រាចុចតាមរយៈ និងការបំប្លែង។