អក្សរកាត់ DKIM

ឌីខេម

DKIM គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ សំបុត្រសម្គាល់ដែន DomainKeys.

ពិធីការផ្ទៀងផ្ទាត់អ៊ីមែលដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទទួលពិនិត្យមើលថាអ៊ីមែលដែលអះអាងថាបានមកពីដែនជាក់លាក់មួយពិតជាត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយម្ចាស់ដែននោះ។