អក្សរកាត់ DMA

DMA

DMA គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ សមាគមទិន្នន័យ និងទីផ្សារ.

អតីតសមាគមទីផ្សារផ្ទាល់ សមាគមទិន្នន័យ និងទីផ្សារ គឺជាសមាគមពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលបានលះបង់ដើម្បីបម្រើគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃទីផ្សារ។ នៅឆ្នាំ 2018 The ANA ដែលជាសមាគមពាណិជ្ជកម្មចំណាស់ជាងគេ និងជាទីគោរពបំផុតមួយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មទីផ្សារបានទិញសមាគមទិន្នន័យ និងទីផ្សារ។