អក្សរកាត់ DMARC

DMARC

DMARC គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវសារផ្អែកលើដូមែនដែន.

ពិធីការផ្ទៀងផ្ទាត់អ៊ីមែលដែលបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់ឱ្យម្ចាស់ដែនអ៊ីមែលនូវសមត្ថភាពក្នុងការការពារដែនរបស់ពួកគេពីការប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាជាការក្លែងបន្លំអ៊ីមែល។