អក្សរកាត់ DMP

DMP

DMP គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ វេទិកាគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ.

វេទិកាដែលរួមបញ្ចូលទិន្នន័យរបស់ភាគីទីមួយលើទស្សនិកជន (គណនេយ្យសេវាកម្មអតិថិជន CRM ។ ល។ ) និង / ឬភាគីទីបី (អាកប្បកិរិយាប្រជាសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រ) ដូច្នេះអ្នកអាចកំណត់គោលដៅឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។