អក្សរកាត់ DNS

ឈ្មោះ DNS

DNS គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ប្រព័ន្ធឈ្មោះដែន.

ប្រព័ន្ធដាក់ឈ្មោះតាមឋានានុក្រម និងវិមជ្ឈការដែលប្រើដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណកុំព្យូទ័រ សេវាកម្ម និងធនធានផ្សេងទៀតដែលអាចទៅដល់បានតាមរយៈអ៊ីនធឺណិត ឬបណ្តាញពិធីការអ៊ីនធឺណិតផ្សេងទៀត។ កំណត់ត្រាធនធានដែលមាននៅក្នុងឈ្មោះដែនភ្ជាប់ DNS ជាមួយនឹងទម្រង់ព័ត៌មានផ្សេងទៀត។