អក្សរកាត់ DPI

DPI & ‧;

DPI គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ចំណុចក្នុងមួយអ៊ិន្ឈ៍.

គុណភាពបង្ហាញដែលត្រូវបានវាស់ដោយចំនួនភីកសែលត្រូវបានផលិតក្នុងមួយអ៊ីញចូលអេក្រង់ឬបោះពុម្ពលើសម្ភារៈ។