អក្សរកាត់ DPV

DPV

DPV គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ សុពលភាពចំណុចចែកចាយ.

សុពលភាពនៃចំណុចចែកចាយបញ្ជាក់ថាអាសយដ្ឋានពិតជាមាន ហើយអាចត្រូវបានបញ្ជូនទៅ – ចុះទៅលេខអាផាតមិន ឬឈុត។