អក្សរកាត់ DRR

DRR

DRR គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ អត្រារក្សាទុកប្រាក់ដុល្លារ.

ភាគរយនៃប្រាក់ចំណូលដែលអ្នករក្សាទុកទាក់ទងទៅនឹងចំណូលដែលអ្នកមាននៅដើមអំឡុងពេល (មិនរាប់បញ្ចូលចំណូលថ្មី)។ មធ្យោបាយនៃការគណនានេះគឺដើម្បីបែងចែកអតិថិជនរបស់អ្នកតាមជួរចំណូល បន្ទាប់មកគណនា CRR សម្រាប់ជួរនីមួយៗ។