អក្សរកាត់ DTC

DTC

DTC គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ដោយផ្ទាល់ទៅអ្នកប្រើប្រាស់.

គំរូអាជីវកម្មនៃការលក់ផលិតផលដោយផ្ទាល់ទៅអតិថិជន ហើយដោយហេតុនេះឆ្លងកាត់អ្នកលក់រាយ ភាគីទីបី អ្នកលក់ដុំ ឬអ្នកលក់បន្តផ្សេងទៀត។