អក្សរកាត់ DXP

DXP

DXP គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ វេទិកាបទពិសោធន៍ឌីជីថល.

សំណុំនៃបច្ចេកវិទ្យាស្នូលរួមបញ្ចូលគ្នាដែលគាំទ្រសមាសភាព ការគ្រប់គ្រង ការផ្តល់ និងការធ្វើឱ្យប្រសើរនៃបទពិសោធន៍ឌីជីថលតាមបរិបទ។

ប្រភព: Gartner