អក្សរកាត់ EDI

EDI

EDI គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យអេឡិចត្រូនិច.

ប្រព័ន្ធ ឬវិធីសាស្រ្តសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរឯកសារអាជីវកម្មជាមួយដៃគូពាណិជ្ជកម្ម។ ទាំងនេះអាចជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ អតិថិជន អ្នកដឹកជញ្ជូន 3PLs របស់អ្នក ឬការតភ្ជាប់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងទៀត។