អក្សរកាត់ ER

ER

ER គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ដំណោះស្រាយអង្គភាព.

ដំណើរការនៃការកំណត់នៅពេលដែលសេចក្តីយោងទៅកាន់អង្គភាពក្នុងពិភពពិតគឺសមមូល (អង្គភាពដូចគ្នា) ឬមិនសមមូល (អង្គភាពផ្សេងគ្នា)។ ម្យ៉ាងវិញទៀត វាគឺជាដំណើរការនៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងការភ្ជាប់កំណត់ត្រាជាច្រើនទៅកាន់អង្គភាពតែមួយ នៅពេលដែលកំណត់ត្រាត្រូវបានពិពណ៌នាខុសគ្នា និងច្រាសមកវិញ។