អក្សរកាត់ ESM

ESM

ESM គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ទីផ្សារហត្ថលេខាអ៊ីមែល.

ការដាក់បញ្ចូលនូវហត្ថលេខាអ៊ីមែលដែលមានម៉ាកយីហោជាប់លាប់នៅទូទាំងស្ថាប័ន ជាធម្មតាជាមួយនឹងការអំពាវនាវដែលអាចតាមដានបានបង្កប់ក្នុងគោលបំណងបង្កើតការយល់ដឹង និងជំរុញការបំប្លែងយុទ្ធនាការតាមរយៈអ៊ីមែល 1: 1 ដែលត្រូវបានផ្ញើពីក្នុងស្ថាប័នមួយ។