អក្សរកាត់ ESP

វិស័យអប់រំ

ESP គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ អ្នកផ្តល់សេវាកម្មអ៊ីមែល.

វេទិកាដែលអាចឱ្យអ្នកផ្ញើទំនាក់ទំនងទីផ្សារឬអ៊ីមែលប្រតិបត្តិការជាច្រើនគ្រប់គ្រងអតិថិជននិងគោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិអ៊ីមែល។