អក្សរកាត់ ETL

ETL

ETL គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ស្រង់ចេញបំលែងនិងផ្ទុក.

វេទិកាដែលសកម្មភាពទិន្នន័យត្រូវបានបញ្ចូលគ្នាដើម្បីទាញយកទិន្នន័យចេញពីប្រព័ន្ធមួយ បំប្លែង ឬបំប្លែងវាតាមការចាំបាច់ ហើយដាក់វាចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយផ្សេងទៀត។ ដំណើរការ ETL អាច​ត្រូវ​បាន​សម្រេច​តាម​កម្មវិធី ប៉ុន្តែ​ច្រើន​តែ​ត្រូវ​បាន​ទុក​ឱ្យ​ជា​វេទិកា​ភាគី​ទីបី ដែល​ដំណើរការ​អាច​ត្រូវ​បាន​កេះ ឬ​កំណត់​ពេល​វេលា។