អក្សរកាត់ GDPR

GDPR

GDPR គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ បទបញ្ញត្តិការពារទិន្នន័យទូទៅ.

បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការការពារទិន្នន័យ និងភាពឯកជននៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប និងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុប។ វាក៏ដោះស្រាយការផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននៅខាងក្រៅតំបន់ EU និង EEA ផងដែរ។