អក្សរកាត់ GTM

ជីអឹម

GTM គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ទៅទីផ្សារ.

ផែនការដែលជួយអ្នកកំណត់អតិថិជនដ៏ល្អរបស់អ្នក សម្របសម្រួលការផ្ញើសាររបស់អ្នក និងកំណត់ទីតាំងផលិតផលរបស់អ្នកសម្រាប់ការចាប់ផ្តើម។ យុទ្ធសាស្ត្រ GTM ក៏រក្សាអង្គភាពអាជីវកម្មសំខាន់ៗឱ្យតម្រឹមតាមផែនការដូចគ្នា ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបំពេញតម្រូវការទីផ្សារ និងធ្វើឡើងវិញយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពលើផលិតផលរបស់អ្នក។

ប្រភព: ការយល់ដឹង