អក្សរកាត់ HTML

របស់ HTML

HTML គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ភាសា Hypertext Markup.

HTML គឺជា​សំណុំ​ច្បាប់​ដែល​អ្នក​សរសេរ​កម្មវិធី​ប្រើ​ដើម្បី​បង្កើត​គេហទំព័រ។ វាពិពណ៌នាអំពីខ្លឹមសារ រចនាសម្ព័ន្ធ អត្ថបទ រូបភាព និងវត្ថុដែលប្រើនៅលើគេហទំព័រ។ សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ កម្មវិធី​សាង​សង់​បណ្ដាញ​ភាគ​ច្រើន​ដំណើរ​ការ HTML ក្នុង​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ។