អក្សរកាត់ ICP

អាយភីស៊ី។

ICP គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ ប្រវត្តិរូបអតិថិជនល្អ.

ការសរសើរដែលទាក់ទងនឹងអតិថិជនដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលប្រើដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជនអនាគតថ្មី។ នៅក្នុងការលក់ និងទីផ្សារ B2B នេះអាចជាទីតាំង ភាពរឹងមាំ អាកប្បកិរិយា វប្បធម៌ និងទិន្នន័យប្រព័ន្ធ។ នៅក្នុងការលក់ និងទីផ្សារ B2C នេះអាចជាទីតាំង ប្រជាសាស្រ្ត អាកប្បកិរិយា វប្បធម៌ និងទិន្នន័យផ្សេងទៀត។