អក្សរកាត់ LACSLink

LACSLink

LACSLink គឺជាអក្សរកាត់សម្រាប់ តំណភ្ជាប់ប្រព័ន្ធបំប្លែងអាសយដ្ឋានដែលអាចកំណត់ទីតាំងបាន។.

សំណុំទិន្នន័យសុវត្ថិភាពនៃអាសយដ្ឋានដែលបានបំប្លែង ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្តូរអាសយដ្ឋានរចនាប័ទ្មជនបទទៅជាអាសយដ្ឋានរចនាប័ទ្មទីក្រុង។ វាក៏បំប្លែងអាសយដ្ឋានដែលមានស្រាប់ដែលត្រូវបានប្តូរឈ្មោះ ឬប្តូរលេខផងដែរ។ LACSLink គឺជាវិធីសាស្រ្តស្វ័យប្រវត្តិនៃការទទួលបានអាសយដ្ឋានថ្មីសម្រាប់ក្រុងក្នុងតំបន់ដែលបានអនុវត្ត sys សង្គ្រោះបន្ទាន់ 911

ប្រភព: មីលីសា